شعارهای موسسه

سال اول (۱۳۷۹) تحصیل، خودسازی، ورزش
سال دوم (۱۳۸۰) هدف، تلاش، تداوم
سال سوم (۱۳۸۱) حسینی فکر کنیم، حسینی عمل کنیم
سال چهارم (۱۳۸۲) ایمان، امید، اطمینان
سال پنجم (۱۳۸۳) آموزش، تجهیز، توسعه
سال ششم (۱۳۸۴) توانمندسازی
سال هفتم (۱۳۸۵) کارآیی و اثر بخشی
سال هشتم (۱۳۸۶) جوان، وحدت، خدمت
سال نهم (۱۳۸۷) فعال، فداکار و موفق همچون محمدرضا کابوسی
سال دهم (۱۳۸۸) اطلاع رسانی و آگاهی بخشی
سال یازدهم (۱۳۸۹) کارآفرینی و مهارت آموزی
سال دوازدهم (۱۳۹۰) بهبود بهره وری
سال سیزدهم (۱۳۹۱) ارتقاء قابلیت های کاربردی
سال چهاردهم (۱۳۹۲) توسعه مشارکت عمومی
سال پانزدهم (۱۳۹۳) خدمت فراگیر
سال شانزدهم (۱۳۹۴) تعامل سازنده و مؤثر
سال هفدهم (۱۳۹۵) توسعه ساختار
سال هجدهم (۱۳۹۶) مهندسی مجدد
سال نوزدهم (۱۳۹۷) تعالی (فردی، خانوادگی، سازمانی)
سال بیستم (۱۳۹۸)
سال بیست و یکم (۱۳۹۹)
سال بیست و دوم (۱۴۰۰) بمان تا بسازیم
سال بیست و سوم (۱۴۰۱) کارآمد، موثر و مولد
دکمه بازگشت به بالا