هیأت امناء

محمدرضا ابراهیمی اوزینه عباسعلی قلیچ خان
مجتبی منوری حجت مقسم
عقیل حسام جعفر ملک
کامی کابوسی کمیل پرناک
رضی اله رمضانی اوزینه
دکمه بازگشت به بالا